Entrenament perceptivocognitiu amb el Neurotracker 3D-MOT per potenciar el rendiment en tres modalitats esportives

LLuïsa Quevedo

Anna Carné i Miguélez

Joan Solé

Genís Cardona i Torradeflot

*Correspondència: Lluïsa Quevedo Junyent quevedo@oo.upc.edu

Idioma de l’original

Citació

Quevedo Junyent, L., Padrós Blázquez, A., Solé i Fortó, J., & Cardona Torradeflot, G. (2015). Perceptual-cognitive Training with the Neurotracker 3D-MOT to Improve Performance in Three Different Sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 97-108. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/1).119.07

642Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi ha estat l’anàlisi de l’eficàcia d’un nou programa d’entrenament fet amb el Neurotracker 3D-MOT, un aparell de tecnologia tridimensional on es treballen diverses habilitats perceptivocognitives seguint un principi de progressió que implica elements visuals, posturals i tècnics. S’ha utilitzat un disseny quasi-experimental de tipus pre-post test. Un total de 37 esportistes d’elit de waterpolo, taekwondo i tennis han participat en aquest estudi desenvolupat al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès. En una primera fase es van avaluar l’agudesa visual estàtica i dinàmica, la sensibilitat als contrasts, els moviments sacàdics a prop-lluny, el temps de resposta a estímuls perifèrics, l’estereòpsia i l’atenció selectiva focalitzada. Jugadors i entrenadors també van valorar el rendiment esportiu mitjançant els paràmetres concentració, velocitat perceptiva i visió perifèrica, que es concreten en escales visuals analògiques elaborades amb aquesta finalitat. En una segona fase d’intervenció es van dur a terme 26 sessions d’entrenament amb el Neurotracker repartides de la manera següent: 14, assegut; 6, dempeus, i 6, d’integració comprometent l’equilibri. Addicionalment, tant l’esportista com el seu entrenador van seguir omplint l’esmentat qüestionari per valorar la progressió. Per últim, es van repetir les proves del pretest. Els resultats obtinguts indiquen que el programa d’entrenament proporciona millores estadísticament significatives en la major part d’habilitats avaluades (agudesa visual estàtica, estereòpsia, sensibilitat als contrasts i sacàdics), potenciant així mateix el rendiment esportiu.

Paraules clau: atenció selectiva, esports d’elit, habilitats perceptivocognitives, Neurotracker 3D-MOT, visió perifèrica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 d'agost de 2013

Acceptat: 1 de setembre de 2014

Publicat: 1 de gener de 2015