Els usuaris d’equipaments aquàtics: aportacions a l’àmbit de la gestió esportiva

Concepción E. Tuero del Prado

René González Boto

*Correspondència: Concepción E. Tuero del Prado cetuep@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Tuero del Prado, C. E., & González Boto, R. (2015). Users of Indoor Swimming Pools: Contributors to the Sports Management Area. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 64-72. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.08

567Visites

Resum

La rellevància adquirida per les pràctiques físiques aquàtiques justifica investigacions sobre el públic usuari de piscines cobertes. La mostra es va conformar amb 215 subjectes als quals se’ls va administrar un qüestionari. L’objectiu principal d’aquest estudi va ser analitzar el perfil dels usuaris i les seves percepcions respecte a aquestes instal·lacions. Es van detectar canvis a nivell demogràfic relatius al gènere i l’edat del públic usuari respecte a altres publicacions prèvies. A més a més, han estat constatades aportacions sobre la forma d’ús de l’espai aquàtic, la participació en activitats aquàtiques organitzades i el mitjà de transport per acudir a la instal·lació, entre altres aspectes. Els resultats de l’estudi reverteixen directament en la gestió i el funcionament de les piscines cobertes.

Paraules clau: gestió, piscines cobertes, recreació aquàtica, usuaris.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de maig de 2013

Acceptat: 1 de setembre de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2015