Els codis visuals associats a l’esport: una interpretació de l’espai públic

Marcus Willcocks

*Correspondència: Marcus Willcocks m.willcocks@csm.arts.ac.uk

Idioma de l’original

Citació

Willcocks, M. (2008). The Visual Codes Associated to Sport: an Interpretation of Public Space. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 89-100.

361Visites

Resum

Aquest article se centra en alguns temes descoberts mitjançant l’anàlisi de l’aspecte visual o del disseny realitzat en els estudis d’espais públics que s’utilitzen per a les activitats esportives. Es basa en la investigació realitzada sobre xarxes socials als espais públics de Barcelona (Puig i Maza, 2008) L’article es fonamenta en la idea que el desenvolupament de xarxes socials a través de la pràctica de l’esport en espais públics, millora la possibilitat de mantenir l’anomenada «qualitat de vida» als espais esmentats i per a les persones que s’hi troben. L’objectiu concret és, sobre la base de la perspectiva de la pràctica «centrada en l’usuari», analitzar com es poden combinar determinats elements existents als espais públics per definir o comunicar codis visuals, que per a molta gent no són sinó petits elements sense interconnexió, però que per als qui practiquen uns esports determinats, són ‘ingredients’ bàsics, buscats per la mateixa activitat esportiva i per les xarxes socials que s’hi associen. De la mateixa manera, els ‘codis visuals’ emesos per un espai indiquen si en aquest s’hi ‘practica’ un esport concret, o no, la forma com es realitza i qui hi pren part.

 

Paraules clau: apropiació, codi visual, disseny de l’espai, interpretació, possibilitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008