El sedentarisme en la infància. Els nivells d’activitat física en nens/es de la comunitat autònoma de Madrid

Marta Montil Jiménez

Mª Isabel Barriopedro Moro

Jesús Oliván Mallén

Idioma de l’original

Citació

Montil Jiménez, M., Barriopedro Moro, M. I., & Oliván Mallén, J. (2005). Sedentarism in childhood. Levels of physical activity in children. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 5-11.

440Visites

Resum

En els últims anys s’està creant un important problema de sedentarisme en la infància. A l’hora de dissenyar programes d’intervenció per fomentar la pràctica d’activitat física cal obtenir informació precisa sobre els nivells de pràctica de la població infantil, i també dels possibles determinants de la pràctica. Per fer-ho, hem dissenyat un estudi on s’avaluen els nivells de pràctica de nens i nenes de 10 a 13 anys, a partir d’un diari d’activitat física. Les conclusions que es desprenen de l’estudi realitzat són: els subjectes dediquen més d’una hora i mitja diària a la realització d’activitats físiques. D’altra banda, el percentatge de subjectes físicament actius varia de forma molt notòria segons la recomanació considerada, variant des de solament un 20 % quan es considera la recomanació més estricta (una hora diària) a un 79,1 % quan es considera la menys exigent (com a mínim mitja hora 5 dies per setmana). Finalment, el temps dedicat pels subjectes que no compleixen les recomanacions fa palès que el no compliment de les recomanacions té relació fonamentalment amb la freqüència de pràctica i no amb el temps que s’hi dedica.

Paraules clau: activitat física, adherencia, nens, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005