El moviment, un llenguatge per créixer

Dolors Cañabate

Jordi Colomer

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Dolors Cañabate dolors.canyabate@udg.edu

Idioma de l’original

Citació

Cañabate, D., Colomer, J., & Olivera, J. (2018). Movement: A Language for Growing. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 146-155. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.11

532Visites

Resum

Aquesta carta científica presenta les aportacions en forma de conclusions resum de les Jornades Moviment i Llenguatge que han tingut lloc a la Universitat de Girona així com les projeccions que se’n deriven amb l’ànim intel·lectual de generar debat científic. El moviment és necessari per créixer de manera integral. El moviment és un llenguatge bàsic que pot articular una educació innovadora i crítica, impregnada per la intel·ligència emocional. Permet la definició i aplicació de metodologies actives per tal de potenciar i desenvolupar les competències, capacitats i habilitats a l’escola que han de servir per promoure els ecosistemes individuals, escolars, familiars i socials. El moviment integra el desenvolupament dels aspectes propis de les relacions intrapersonals i interpersonals, els quals contribueixen a l’èxit i a la felicitat de l’individu. Tanmateix, es plantegen els fonaments neurocientífics que sustenten la construcció del moviment que permet la relació, l’acció i la creativitat. A partir d’això, les autories d’aquesta carta postulen la necessitat del desenvolupament de la competència motriu a l’escola i d’altres centres docents com una de les competències clau, incorporant les competències associades de la dansa i de les totes les arts, la potenciació de la creativitat i el treball emocional.

Paraules clau: competència motriu, escola, escuela, llenguatge, motricitat, moviment, neurociencia.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 de gener de 2018

Acceptat: 12 de maig de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018