El diari personal dels alumnes com a tècnica d’investigació en Educació Física

Álvaro Sicilia Camacho

Idioma de l’original

Citació

Sicilia Camacho, A. (1999). Personal diary of the alumni as investigation technique in physical education. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 25-33.

396Visites

Resum

L’article aborda, amb un cert caràcter reivindicatiu, l’ús del diari dels alumnes com atècnica d’investigació per a la comprensió i/o modificació de la realitat de l’Educació Física (E.F) Tres parts diferenciades donen estructura al text. En la primera, s’analitza l’evolució històrica dels documents personals com a tècniques d’investigació social. Durant la segona part, s’aborda la particularitat del diari personal com a tècnica d’investigació educativa. En aquest apartat, encara que es reconeix la utilitat actual del diari del professor, com a mitjà de reflexió de la pràctica docent, ens disposem a enumerar algunes de les funcions que poden aportar els diaris dels alumnes en la investigació educativa. Finalment, en la tercera part del treball, se suggereixen algunes orientacions pràctiques sobre la utilització d’aquesta tècnica d’investigació. En aquest sentit, es justifica el qualificatiu del diari com a tècnica d’investigació, i no com a mer instrument de recollida de dades, perquè són el propi paper tècnic i les relacions personals de l’investigador les peces clau per assolir una veritable validesa i fidelitat en la informació oferida per l’alumne. En aquest últim cas, ens sembla prudent finalitzar tot assenyalant les qüestions ètiques particulars que ha de tenir en compte l’investigador, durant l’engegament i desenvolupament d’aquesta tècnica.

Paraules clau: diari personal dels alumnes, documents personals, educació física, investigació educativa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999