Eficàcia d’un programa d’intervenció per a la millora de la creativitat motriu en un grup de discapacitats psíquics

Aurora Martínez Vidal

Mª del Pino Díaz Pereira

*Correspondència: Aurora Martínez Vidal aurora@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Martínez Vidal, A., & Díaz Pereira, M. del P. (2006). The efficacy of a programme for improving the motor creativity of psychically disabled people. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 13-21.

388Visites

Resum

La rigidesa de comportament, i les dificultats per variar i adaptar la resposta motriu davant diferents situacions, és un aspecte associat sovint als subjectes amb discapacitat psíquica. La creativitat motriu, definida com la capacitat de produir respostes fluides, variades i originals davant diverses situacions, constitueix un dels constructes utilitzats per a l’avaluació d’aquests aspectes del comportament motor. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’eficàcia d’un programa d’intervenció, basat en la tècnica de variació sistemàtica, per modificar els nivells de creativitat motriu en un grup de discapacitats psíquics. Tretze subjectes amb discapacitat psíquica moderada van participar en la investigació. Al començament de l’estudi es va procedir a avaluar el nivell de fluïdesa (nombre de respostes), la flexibilitat (varietat) i l’originalitat (novetat) davant dos tipus de tasques motrius (locomoció i manipulació d’objectes); posteriorment, al llarg d’un període de sis mesos els subjectes van ser entrenats en l’ús de la tècnica de variació sistemàtica de moviment de Mosston i Asworth (1996). Un cop finalitzada la intervenció, els resultats van indicar diferències significatives entre les mesures pre intervenció i post intervenció en l’indicador de flexibilitat, i es va fer palesa l’eficàcia d’aquesta tècnica per millorar el nivell d’adaptació motriu en subjectes discapacitats.

Paraules clau: creativitat motriu, discapacitats psíquics, intervenció.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006