Efectes d’un programa d’activitat física sobre la condició física en dones premenopàusiques

Almudena Ramírez Balas

Guillermo J. Olcina Camacho

Diego Muñoz

Rafael Timón Andrada

Mª Concepción Robles Gil

Marcos Maynar Mariño

*Correspondència: Almudena Ramírez Balas alraba015@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Ramírez Balas, A., Olcina Camacho, G. J., Muñoz Marín, D., Timón Andrada, R., Robles Gil, M. C., & Maynar Mariño, M. (2012). Effects of a Physical Activity Programme on Physical Fitness in Premenopausal Women. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 25-31.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.02

354Visites

Resum

Aquesta investigació pretén conèixer els canvis que provoca un programa d’activitat física moderada de cinc mesos de durada sobre la condició física (força, flexibilitat i resistència) en dones premenopàusiques. En l’estudi van participar-hi dones premenopàusiques separades en dos grups: menors de 35 anys (n = 10) i majors de 35 anys (n = 10). Per a l’estudi, es va establir un programa d’intervenció d’aeròbic, classes de step i tonificació, de 5 mesos de durada, amb una freqüència setmanal de 3 dies alterns i amb una durada de 60 minuts cada sessió a una intensitat entre el 60-70 % de la freqüència cardíaca màxima de reserva. Els resultats mostren que les dones de menor edat, en finalitzar el programa d’activitat física, van incrementar la flexibilitat posterior del tronc i la força de prensió d’ambdues mans, encara que només van millorar de manera significativa la flexibilitat anterior del tronc (p < 0,05). Les dones amb edats superiors van millorar tots els paràmetres de condició física, i igual que les més joves, van obtenir canvis significatius només en la flexibilitat anterior del tronc (p < 0,05). En la comparació entre ambdós grups d’edat, les dones majors de 35 anys obtenen una major millora enfront de les joves (p < 0,05) en el consum màxim d’oxigen i la força de prensió manual esquerra. Els resultats de l’estudi mostren possibles beneficis del programa d’exercici utilitzat sobre la flexibilitat en dones, així com la rellevància del programa en dones adultes que pal·lien la pèrdua de condició física i capacitat cardiorespiratòria ocasionada per l’edat.

Paraules clau: aeróbic, consum d'oxigen, Flexibilitat, força, step.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 de setembre de 2011

Acceptat: 21 de març de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012