Efectes aguts de les vibracions mecàniques sobre el salt vertical

Esmeraldo Martínez Pardo

Luis Carrasco Páez

Pedro Emilio Alcaraz Ramón

Antonio Brunet Gómez

Carolina Nadal Soler

*Correspondència: Esmeraldo Martínez Pardo aldogori@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Martínez Pardo, E., Carrasco Páez, L., Alcaraz Ramó, P. E., Brunet Gómez, A., & Nadal Soler, C. (2007). Acute residual effects of mechanic vibrations on vertical jump. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 81-85.

323Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar l’efecte agut d’una exposició a vibracions mecàniques sobre la força desenvolupada en un salt vertical. Un total de 15 subjectes sans i actius (11 homes i 4 dones) es van sotmetre a 60 s d’estimulació sobre una plataforma vibratòria que va induir oscil·lacions verticals (freqüència: 50 Hz; amplitud: 2 mm). Abans del període d’estimulació vibratòria i 30 s i 2 min. després d’aquest, els subjectes van realitzar un salt vertical (squat jump) sobre una plataforma de contactes, a partir de la qual es va registrar el temps de vol (tv) i l’altura (h) de cada salt. Els resultats obtinguts mostren un efecte positiu de l’estímul vibratori sobre la força desenvolupada en el salt vertical realitzat 2 min. després de la vibració, perquè tant tv com h van augmentar significativament respecte als valors obtinguts en el primer salt. Es pot concloure, doncs, que una estimulació de 60 s sobre plataforma vibratòria, combinant altes freqüències i baixes amplituds en l’oscil·lació, genera un efecte residual positiu en la capacitat de salt vertical.

Paraules clau: plataforma vibratoria, potencia muscular, salt vertical.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2007