Efecte relatiu de l’edat en futbol professional: influència del nivell competitiu i la posició

Mario López-del-Río

Daniel Rabadán

Juan Carlos Redondo

Silvia Sedano

*Correspondència: Silvia Sedano ssedano@uemc.es

Idioma de l’original

Citació

López-del-Río, M., Rabadán, D., Redondo, J. C., & Sedano, S. (2019). Relative Age Effect in Professional Football: Influence of Competitive Level and Playing Position. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 26-39.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.02

551Visites

Resum

El concepte efecte relatiu de l’edat fa referència a les conseqüències de les diferències físiques i psicològiques que poden existir entre els nascuts abans o després dins del mateix any natural. L’objectiu del present estudi va ser examinar aquest fenomen en el futbol professional espanyol, identificant la influència del nivell competitiu i la posició habitual. La mostra comprenia 5748 jugadors de tres nivells competitius en les temporades 2011-16: Primera Divisió (n = 2530), Segona Divisió (n = 2749) i seleccions nacionals (n = 469). L’anàlisi estadística es va basar en la prova khi quadrat amb un càlcul posterior de les oportunitats relatives i l’interval de confiança del 95%. Els principals resultats revelen que en tots els nivells competitius existeix una so­brerrepresentació dels subjectes nascuts en els primers mesos, sent més gran la diferència en el cas de la mostra de jugadors de les seleccions nacionals. Per posicions, a excepció dels extrems, en totes les altres s’observa aquesta mateixa sobrerrepresentació. Es pot concloure que l’estructura del futbol professional espanyol fomenta l’aparició d’aquest fenomen, probablement pel procés primerenc de selecció de jugadors.

Paraules clau: detecció de talents, potencial, semestre, trimestre de naixement.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de maig de 2018

Acceptat: 20 de febrer de 2019

Publicat: 1 d'octubre de 2019