Disseny i validació d’un qüestionari de satisfacció d’activitat esportiva en centres penitenciaris

Gema Ortega Vila

Manuel Tomás Abad Robles

Francisco Javier Giménez Fuentes Guerra

Jorge Franco Martín

Ana Concepción Jiménez Sánchez

José Robles Rodríguez

*Correspondència: Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra jfuentes@uhu.es

Idioma de l’original

Citació

Ortega Vila, G., Abad Robles, M. T., Giménez Fuentes-Guerra, F. J., Durán González, L. J., Franco Martín, J., Jiménez Sánchez, A. C., & Robles Rodríguez, J. (2018). Design and Validation of a Satisfaction Questionnaire with Sports Programmes in Penitentiaries. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 21-33. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.02

645Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser dissenyar i validar un qüestionari de satisfacció dels interns dels centres penitenciaris en els quals la Fundació Real Madrid desenvolupa programes esportius. El qüestionari va ser analitzat quantitativament i qualitativa per un grup d’11 jutges experts. Es va estudiar la validesa de contingut a través del coeficient V d’Aiken i el coeficient de variació. Es va avaluar la fiabilitat analitzant la consistència interna pel mètode de l’a de Cronbach (0.928) i la fiabilitat test-retest utilitzant el coeficient correlació intraclasse 0.957 (p < 0.01). El qüestionari reuneix suficients propietats per ser considerat una eina vàlida i fiable per estudiar i analitzar el grau de satisfacció dels interns amb els programes esportius duts a terme per la Fundació Real Madrid.

Paraules clau: deporte, esport, poblacions especials, presó.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 d'octubre de 2016

Acceptat: 8 de juny de 2017

Publicat: 1 de gener de 2018