Disseny i propietats psicomètriques del qüestionari d’avaluació de la gestió de qualitat en federacions esportives

Belia Méndez Rial

José María Cancela

Vicente Gambau i Pinasa

*Correspondència: Belia Méndez Rial beliamendez@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Méndez Rial, B., Cancela Carral, J. M., & Gambau i Pinasa, V. (2014). Design and Psychometric Properties of the Questionnaire for Assessing Quality Management in Sports Federations. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 69-76. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.07

376Visites

Resum

La gestió de qualitat és una estratègia de direcció i gestió utilitzada en tots els sectors inclòs l’esportiu. La seva aplicació es produeix primer en l’àmbit empresarial, a continuació públic i en menor mesura en el teixit associatiu. Davant la inexistència d’un instrument que avaluï la gestió de qualitat en federacions esportives es va dissenyar el Qüestionari d’avaluació de la gestió de qualitat en entitats esportives, EGCED fonamentat en el Model EFQM (European Foundation Quality Management) i adaptat per a federacions autonòmiques. En el present treball, s’exposa l’anàlisi de les seves propietats psicomètriques (fiabilitat i qualitat de les dimensions). Es va administrar el qüestionari en dues ocasions diferents (test-retest) a un grup petit de federacions esportives, calculant-se l’índex de consistència interna (alfa de Cronbach) amb les dades del test-retest per verificar la fiabilitat, i igualment es va determinar la qualitat de les dimensions en obtenir la distribució de les respostes (moda i variança) i l’índex de discriminació d’aquestes (correlació entre ítem i ítem-total). Els resultats obtinguts demostren que és una mesura fiable (α de Cronbach = 0,988-0,710) per conèixer la qualitat de la gestió de les federacions esportives territorials, i la seva interpretació permet determinar els punts forts, intermedis i febles que cal mantenir o reajustar i proposar estratègies d’actuació per millorar la gestió de l’entitat. 

Paraules clau: EFQM, federacions, gestió esportiva, qualitat, qüestionaris.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'agost de 2013

Acceptat: 2 d'abril de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014