Determinants demogràfics i actitudinals dels comportaments davant de la pràctica d’activitat fisicoesportiva de temps lliure a la ciutat de l’Havana (Cuba). Identificació del perfil poblacional mitjançant les xarxes de Bayes

Francisco Ruiz Juan

María Elena García Montes

Arturo Díaz Suárez

*Correspondència: Francisco Ruiz Juan fruizj@um.es

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Juan, F., García Montes, M. E., & Díaz Suárez, A. (2008). Demographic and actitudinal determinants of leisure time physical activity in Havana (Cuba). Identification population’s profile through a probabilistic model by Bayesian networks. Apunts. Educación Física y Deportes, 94, 54-66.

356Visites

Resum

Aquest estudi s’ha centrat a conèixer els comportaments de pràctica fisicoesportiva dels pobladors de l’Havana més grans de 15 anys, tot analitzant les relacions i les associacions probabilístiques que poden produir-se amb les variables sociodemogràfiques (sexe, edat, nivell d’estudis i ocupació principal) i les actitudinals (interès per la pràctica, valoració de l’educació física rebuda i actitud dels pares davant d’aquesta pràctica en temps lliure). La investigació s’ha desenvolupat a través d’entrevistes personals mitjançant un qüestionari estandarditzat a una mostra de 1.144 subjectes; hom ha utilitzat el procediment de mostreig estratificat polietàpic amb afixació proporcional, amb un marge d’error mostral del ± 3 % i un nivell de confiança del 95,5 %. Els resultats han posat de manifest, d’una banda, l’increment de pràctica entre els ciutadans de l’Havana; sobre els comportaments de pràctica són determinants, tant les variables sociodemogràfiques com les actitudinals tingudes en compte i, d’altra banda, de la xarxa de Bayes es desprèn la incidència directa de les classes d’Educació Física rebuda sobre els comportaments de pràctica i l’interès cap a aquesta. 

Paraules clau: estil de vida, exercici, model probabilístic.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2008