Desplaçament actiu dels adolescents al centre d’estudis i funcionament familiar

Eva Sanz Arazuri

Ana Ponce de León Elizondo

Raúl Fraguela Vale

*Correspondència: Eva Sanz Arazuri eva.sanz@unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Sanz Arazuri, E., Ponce de León Elizondo, A., & Fraguela Vale, R. (2017). Adolescents’ Active Commutes to School and Family Functioning. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 36-47. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.02

550Visites

Resum

El present estudi analitza el desplaçament actiu al centre d’estudis de l’alumnat de secundària postobligatòria i la seva possible relació amb el funcionament intern familiar atenent de forma conjunta a dos constructes fonamentals: la cohesió i la flexibilitat entre pares i fills. 1764 joves (15 a 18 anys) emplenen un qüestionari ad hoc i el FACES IV. Es detecten diferències significatives a través del coeficient V de Cramer i s’efectuen Anova d’un factor i anàlisi de contrastos, per a una p < 0.05. Menys de la meitat dels adolescents espanyols (el 45.7%) es desplacen activament al seu centre d’estudis, sent significativament i lleugerament superior el percentatge d’homes enfront del de dones. El 91.2% dels estudiants de secundària postobligatòria a Espanya perceben que el funcio­nament intern de la seva família és sa. El 89.6% indiquen una bona cohesió entre els membres de la seva família i un 88.3% assenyalen que gaudeixen d’una flexibilitat familiar saludable. Els estudiants que acudeixen al centre d’estudis caminant perceben un funcionament familiar menys sa que els qui es desplacen en qualsevol mitjà de transport motoritzat. Es reforça la necessitat de promoure el transport actiu entre els escolars en general, i en aquestes edats especialment, a través de programes d’intervenció dirigits a estudiants i els seus familiars, conscienciant sobre els beneficis saludables del desplaçament actiu, tant en la seva dimensió física com en la psicològica i social. 

Paraules clau: adolescent, conductes saludables, desplaçament actiu, relacions familiars.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de febrer de 2016

Acceptat: 5 d'octubre de 2016

Publicat: 1 d'bril de 2017