Desenvolupament de l’atenció selectiva i l’anticipació perceptiva per a la facilitació dels aprenentatges en la pràctica de l’atletisme bàsic

Miguel Murillo Barrera

Idioma de l’original

446Visites

Resum

El propòsit principal d’aquesta tesi doctoral és incidir positivament en la capacitat perceptiva i d’atenció dels nostres alumnes, per tal d’assolir un millor aprenentatge dels continguts més elementals d’Atletisme, com ara la cursa de velocitat, el salt de longitud i el llançament de pes, en un context escolar. En el marc teòric, hem trobat que nombrosos autors destaquen la importància d’investigar per centrar l’atenció de l’alumne en l’aprenentatge. Per això, tot intentant d’aportar solucions en aquest problema, hem seguit un procés d’anàlisi, partint de la realitat del Sistema Educatiu Espanyol; ens hem centrat en l’ESO, i més concretament, en el primer cicle (alumnes de 1r i 2n curs). S’ha estudiat a continuació l’Educació Física Escolar i la problemàtica que l’envolta, i hem passat tot seguit directament a l’aprenentatge de les habilitats motrius (entre les quals es troba l’Atletisme) i el seu ensenyament, el tractament de la informació, la comunicació professor alumne i altres aspectes importants, fins arribar a l’atenció com a element clau en el procés ensenyament-aprenentatge, i dintre d’aquella, a l’atenció selectiva, en l’estudi de la qual hem tractat d’aprofundir, bo i intentant de conèixer-ne en bona mesura la naturalesa, la manera d’avaluar-la i com millorar-la i entrenar-la. Tot plegat ens ha donat prou base per a centrar-nos en la nostra proposta de les falques informatives, que són l’objecte del treball present i que ens han dut fins al nostre objectiu principal. La metodologia utilitzada ha estat de tipus quasi experimental, amb un mesurament pretest, una intervenció didàctica diferenciada, que inclou el desenvolupament d’una unitat didàctica i un mesurament posttest. Per fer-ho, hem comptat amb dos grups d’alumnes (control: 23 i experimental: 23) que han rebut diferent tractament dintre dels continguts propis del seu nivell educatiu, i que han realitzat respectivament les proves corresponents (abans i després del tractament), que en ser comparades i efectuar els estudis estadístics posteriors, ens han donat els resultats que recollim en aquest treball. Les variables principals han estat l’atenció selectiva i les falques informatives (variable independent) i el rendiment de l’alumne (variable dependent en les diferents proves, mesurades en segons i dècimes de segon en la prova de velocitat de 60 metres; metres i centímetres en llançament de pes i en salt de longitud). Els resultats mostren que s’ha produït una significativitat estadística (p< 0,05) en dues de les proves (velocitat i salt de longitud), i que no ha estat suficient en la tercera (llançament de pes). En resum, el desenvolupament de l’atenció selectiva a través de falques informatives millora l’aprenentatge dels continguts d’Educació Física de jocs i esports referits a l’Atletisme en els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria en les proves de velocitat i salt de longitud.

Paraules clau: anticipació perceptiva, atenció selectiva, atletisme bàsic, ensenyament i aprenentatge, falques informatives.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2006