Consum d’oxigen postexercici després d’un exercici continu i un altre d’intervals en tapís rodant

Alejandro Camps Olmedo

*Correspondència: Alejando Camps Olmedo acamps@upo.es

Idioma de l’original

Citació

Campos Olmedo, A. (2011). Post-Exercise Oxygen Consumption after Continuous and Intervalo Exercise donde a Treadmill. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 21-27. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.02

672Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi va ser comparar la despesa calòrica total (despesa en activitat + EPOC –excessiu consum d’oxigen postexercici–) (n = 10) realitzant: 1) un exercici de cursa contínua de 30 minuts Al 65 % VO2màx i 2) un exercici de cursa a intervals de 30 minuts, a raó de 15 tandes d’un minut de treball al 90 % del VO2màx, seguit d’un minut de descans passiu, realitzat en bipedestació. Deu estudiants de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (edat: 23 ± 2,8 anys; pes: 70 ± 8,8 kg; alçada: 175,7 ± 5,2 cm) van participar en l’estudi. Les proves de l’estudi es van realitzar en tapís rodant. Tots els subjectes van realitzar ambdues proves en dies no consecutius. La FC es va registrar contínuament durant l’exercici. Els gasos espirats van ser analitzats amb un analitzador de gasos estàndard. Els resultats van mostrar un treball total similar, en què no es van trobar diferències significatives (CON: 358,60 ± 70,82 kJ, INT: 352,99 ± 63,56 kJ), el consum calòric total va ser més gran (P = 0,037) en el d’intervals (398,5 ± 98,5 kcal) que en el continu (343,2 ± 75,3 kcal), el consum calòric en la recuperació va ser més gran (P = 0,031) en el d’intervals (85 ± 66,8 kcal) que en el continu (43,5 ± 26,8 kcal). En conclusió, en aquest estudi es demostra que la despesa calòrica total és més gran en un exercici d’intervals d’alta intensitat que en un exercici continu de baixa intensitat per a temps i càrregues de treball iguals. A més a més, la despesa calòrica en l’exercici d’intervals és més gran tant durant l’exercici com durant la recuperació.

Paraules clau: consum calòric, ejercicio, EPOC (excessiu consum d’oxigen postexercici), exercici.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 4 de juny de 2010

Acceptat: 10 de setembre de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011