Consum d’oxigen estimat i despesa energètica en competicions d’esgrima

Xavier Iglesias

Ferran A. Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Iglesias, X., & Rodríguez, F. A. (1999). Estimated oxygen consumption in fencing competitions. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 35-46.

329Visites

Resum

Es realitza una estimació del consum d’oxigen i una anàlisi de les demandes energètiques de l’esgrima en competició. En assalts de competició, el consum d’oxigen estimat en dones ( x = 39,6 mL·kg-‘·min-1) és inferior al dels homes (X = 53,9 mL·kg-‘·min-1). La intensitat individual mitjana es troba entre el 56 % i el 74 % del Vo2max, amb màxims entre el 75 % i el 99 % del Vo2max, el que confirma la rellevància dels requeriments aeròbics en l’esgrima. Les demandes energètiques en la competició internacional són superiors a les registrades en una competició autonòmica i al de diferents situacions d’entrenament. La potència energètica mitjana es-timada al llarg de competicions de nivell internacional i autonòmic és, respectivament, de 15,4 kcal-min-1 (64,5 I<J·min-1) i 12,3 kcal·min-1 (51,6 kj·min-1). Entre tiradors del mateix gènere no s’aprecien diferències significatives en funció de l’arma. De l’anàlisi en competició destaca la variabilitat de la resposta funcional dels esgrimidors atesa la influència de factors com l’adaptació cardiocirculatòria individual, importància de la competició, eliminatòria registrada, nivell del rival, dinàmica competitiva, arma i gènere.

Paraules clau: competició, consum d'oxigen, despesa energètica, esgrima, fisiología, valoració funcional.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999