Coneixement específic de domini tàctic en futbolistes de 8 a 12 anys

Jaime Serra Olivares

Luis M. García-López

Antonio Calderón Luquin

*Correspondència: Jaime Serra Olivares jserra@uct.cl

Idioma de l’original

Citació

Serra-Olivares, J., García-López, L. M., & Calderón, A. (2015). Tactical Domain-specific Knowledge in Young Soccer Players aged 8-12. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 36-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.04

578Visites

Resum

El propòsit d’aquest treball va ser aprofundir en el coneixement específic del domini tàctic de 109 futbolistes de 8 a 12 anys i el seu nivell de rendiment. Els participants van completar el Test de coneixement tàctic ofensiu en futbol. Es van analitzar els resultats en funció de la categoria d’edat (sub-10 o sub-12), edat (vuit, nou, deu, onze i dotze anys) i experiència en competició (zero, u, dos, tres, quatre, cinc i sis anys). Posteriorment, es va correlacionar el nivell de coneixement amb el rendiment de joc. Es van observar diferències significatives entre els diferents grups de categoria, edat i experiència, pràcticament en totes les dimensions de l’instrument (p < ,05), encara que l’anàlisi de la magnitud de l’efecte va mostrar que la categoria, edat i experiència posseïen una relació indirecta sobre el nivell de coneixement, el qual va correlacionar significativament amb el rendiment de joc en totes les dimensions de l’instrument, a excepció d’“Elements tecnicotàctics individuals-problemes tàctics”, “Elements tecnicotàctics individuals” i “Procediments per aconseguir gol” (p < ,05). Les troballes indiquen l’existència de possibles estructures cognitives específiques, rellevants per al desplegament d’habilitats de presa de decisió en l’esport. Són necessaris nous estudis que confirmin aquesta hipòtesi.

Paraules clau: coneixement de domini específic, edat, experiencia, táctica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 30 d'abril de 2015

Acceptat: 15 de setembre de 2015

Publicat: 1 d'octubre de 2015