Caracterització de la realitat juvenil de Caldas (Colòmbia): àrea d’esport, recreació i temps lliure

José Armando Vidarte Claros

Consuelo Vélez Álvarez

*Correspondència: José Armando Vidarte Claros jovida@autonoma.edu.co

Idioma de l’original

Citació

Vidarte Claros, J. A., & Vélez Álvarez, C. (2012). Description of Youth Reality in Caldas (Colombia): Sport, Recreation and Leisure. Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 78-88.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.09

366Visites

Resum

Introducció: Aquest procés d’investigació va tenir com a objectiu establir les característiques dels joves de Caldas en l’àrea d’esports, recreació i temps lliure. Subjectes i mètodes: Es va assumir un enfocament mixt; per a això es va utilitzar la població juvenil del Departament de Caldas, i la mostra seleccionada va ser de 4.479 joves d’acord amb el disseny mostral (aleatori simple). Resultats: El 60 % dels joves desconeixen les entitats que promouen l’esport a la regió; els que tenen una menor participació en programes esportius són els d’edats compreses entre 14 i 18 anys; el 7,2 % ha tingut l’esport com una opció laboral. Les activitats lúdiques, la recreació, l’ús adequat de temps lliure són el pretext per a l’expressió de creences, la posada en escena de situacions que porten a la reflexió, la generació de dispositius que condueixin i estimulin en els joves preguntes sobre el seu paper en la societat. Conclusions: Els joves de l’estudi assumeixen l’esport com una activitat que els ofereix l’oportunitat d’ús del temps lliure i que possibilita una millor qualitat de vida; és notori descobrir que la gran majoria que el practica requereix d’un major coneixement i apropiació en les seves diferents pràctiques.

Paraules clau: coneixement, ejercicio, esport, exercici, motius de pràctica, oci, programes esportius, recreació, temps lliure.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de novembre de 2011

Acceptat: 20 de febrer de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012