Característiques sociodemogràfiques dels esportistes-turistes de les vies verdes a Andalusia

Pablo Luque Valle

Socorro Rebollo Rico

*Correspondència: Pablo Luque Valle pluquevalle@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Luque Valle, P., & Rebollo Rico, S. (2015). Sociodemographic Characteristics of Athletes-Tourists using the Greenways in Andalusia. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 73-79. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.09

478Visites

Resum

Les vies verdes són antics traçats del tren reconvertits en infraestructures no motoritzades per a usos esportivoturístics. Espanya compta amb 2.100 quilòmetres on planificar activitats i/o viatges. Hem estudiat quinze vies verdes condicionades d’Andalusia per analitzar el model d’ús-visita dels esportistes-turistes d’aquestes. Utilitzem una metodologia quantitativa de tall no experimental, seccional i descriptiu. Com a tècnica d’obtenció de dades emprem l’enquesta i l’instrument ha estat el qüestionari. Amb una població infinita (N=∞) i una mostra de n=457, repartits en un mostratge estratificat, hem establert un error mostral de em= ±4,68 % i un nivell de confiança del 95,5% (2 ?), tot considerant una desviació típica p/q= 50%. La taxa de resposta va ser del 100%. Com a resultats podem afirmar que el perfil coincideix amb homes en la majoria, de 36 a 50 anys d’edat, de nacionalitat espanyola, en situació de casat-convivint i actiu-ocupat, amb estudis primaris, sense discapacitat i els desplaçaments principalment es realitzen caminant i/o bicicleta i acompanyats.

Paraules clau: activitats físiques en la natura, turisme esportiu i perfil sociodemogràfic, vies verdes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de maig de 2013

Acceptat: 3 d'abril de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2015