Avaluació de la força explosiva d’extensió de les extremitats inferiors en escolars

Francisco José López Gallego

Amador Jesús Lara Sánchez

Natalia Espejo Vacas

Javier Cachón Zagalaz

*Correspondència: Amador Jesús Lara Sánchez alara@ujaen.es

Idioma de l’original

Citació

López Gallego, F. J., Lara Sánchez, A. J., Espejo Vacas, N., & Cachón Zagalaz, J. (2015). Evaluation of the Explosive Force of Lower Limb Extension in Schoolchildren. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 44-51. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.05

590Visites

Resum

Objectiu. L’objectiu d’aquesta investigació és avaluar la capacitat de força explosiva d’extensió d’extremitats inferiors en escolars d’educació primària i analitzar les diferències que hi puguin haver tant en capacitat de força explosiva d’extremitats inferiors com en composició corporal en funció del sexe. Material i mètodes. En aquest estudi han participat 90 estudiants (54 nens i 36 nenes) d’Educació Primària d’un centre educatiu urbà de la província de Jaén. La mitjana de l’edat dels subjectes és d’11, ± 0,7 anys. S’ha realitzat la valoració de la composició corporal i l’avaluació de la capacitat de força explosiva d’extremitats inferiors mitjançant salt vertical. L’avaluació de la composició corporal es va dur a terme mitjançant la plataforma INBODY 230 (Microkaya, Spain). Per mesurar les variables dels salts es va utilitzar una plataforma de forces Quattro Jump (Kistler, Suïssa) i es van realitzar els test de salt CMJ i ABK. Resultats i conclusions. Els resultats obtinguts en les variables dels test de salt pels participants es troben entre els valors de referència per a subjectes de la seva edat. Les noies posseeixen majors pics de potència i de força que els nois mentre que aquests posseeixen majors altures de vol en els salts. En la impedància els nois obtenen majors percentatges de múscul i les noies valors superiors de massa i de percentatges de greix.

Paraules clau: ABK i CMJ, força, IMC.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'octubre de 2014

Acceptat: 6 de febrer de 2015

Publicat: 1 d'octubre de 2015