Avaluació de diversos factors en el temps d’esplai de centres educatius

Mª Isabel Salas-Sánchez

Josep Vidal-Conti

*Correspondència: Josep Vidal-Conti josep.vidal@uib.es

Idioma de l’original

Citació

Salas-Sánchez, M. I., & Vidal-Conti, J. (2019). Evaluation of Various Factors in the Leisure Time of Schools. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 72-81. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.06

485Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és presentar la validació d’un qüestionari per tal d’obtenir dades objectives que ajudin a conèixer els aspectes que afecten i es poden millorar en relació amb la salut (física i emocional) d’alumnat entre 6 i 12 anys en el temps d’esbarjo per tal de poder dissenyar canvis en relació amb aspectes educatius. El qüestionari, amb 29 preguntes, pretén conèixer a partir de la comprensibilitat i la validesa interna aspectes relacionats amb el benestar, la salut, les relacions i l’activitat física durant el temps d’esplai del centre. L’estudi se situa en una escola de Mallorca (Illes Balears) amb la tècnica de mostreig aleatori per conglomerats. A partir d’una primera i segona fase es van seleccionar 26 i 44 alumnes, respectivament, de cinquè i sisè curs d’educació primària. El qüestionari està validat mitjançat la discussió d’un panel d’experts, una prova inicial de comprensibilitat i viabilitat de la metodologia de recollida de dades i un test/retest per avaluar-ne la fiabilitat, la consistència i la validesa. Els resultats quant a comprensibilitat del qüestionari són molt satisfactoris, pràcticament el 100% de preguntes són comprensibles per a la mostra de l’estudi. La validesa de contingut també és molt elevada, amb uns valors de concordança mitjans del 92.2% i uns valors mitjans d’índex kappa del 0.64. Per tant, es pot dir que presenta una comprensió molt satisfactòria i una fiabilitat excel·lent.

Paraules clau: esbarjo, esplai, pati, qüestionari, validació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 d'octubre de 2017

Acceptat: 3 de juny de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2019