Aspectes metodològics de la iniciació esportiva als esports d’invasió: una aproximació horitzontal

Víctor Tejeiro Sandomingo

Paola Isabel Martínez Señor

Idioma de l’original

Citació

Tejeiro Sandomingo, V., & Martínez Señor, P. I. (2006). Methodological aspects of the sports initiation into invasion sports: a horizontal approach. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 35-42.

363Visites

Les característiques comunes als Esports d’Invasió: predomini perceptiu i decisional, caràcter obert de les habilitats, similitud de principis tàctics, etc., determinen la singularitat metodològica en el procés d’Ensenyament/Aprenentatge, alhora que permeten, a més a més, una aproximació horitzontal a aquest grup d’esports.
La necessitat d’un aprenentatge significatiu, la utilització de tasques de caràcter semidefinit, igual com la prevalença de la modificació de la tasca sobre la verbalització del professor, són les característiques bàsiques de la metodologia utilitzada.
La seqüenciació pedagògica de la tasca, presentada en aquest article, es basa en la necessitat d’adaptació de la tasca al nivell de competència de l’alumne. El professor no determinarà les conductes que s’han d’executar. En el cas que les decisions de l’alumne siguin inadequades, es modificaran les consignes de la tasca i només es verbalitzaran les conductes idònies quan ja pertanyin a l’univers experimental de l’aprenent.

Paraules clau: esports d’invasió, iniciació esportiva, models d’iniciació esportiva, seqüenciació alternativa de la tasca, tasques semidefinides, verbalització.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006