Aprenentatge diferencial aplicat al servei de voleibol en esportistes novells

Sandra Ruth Reynoso

Rafael Sabido Solana

Raúl Reina Vaíllo

Francisco Javier Moreno Hernández

*Correspondència: Sandra Ruth Reynoso sandrareynoso@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Ruth Reynoso, S., Sabido Solana, R., Reina Vaíllo, R., & Moreno Hernández, F. J. (2013). Differential Learning Applied to Volleyball Serves in Novice Athletes. Apunts. Educación Física y Deportes, 114, 45-52. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/4).114.04

517Visites

Resum

L’aprenentatge diferencial s’ha mostrat útil per a la millora de determinades habilitats motrius. Els resultats en poblacions novelles contrasten amb les recomanacions basades en la pràctica en condicions de variabilitat o interferència contextual que qüestionen la seva utilitat en l’aprenentatge de noves habilitats. En aquest treball es comparen les modificacions de la velocitat i la precisió del servei en voleibol en aplicar les metodologies d’entrenament per consistència i d’aprenentatge diferencial. Una mostra de 33 participants sense experiència en voleibol es va dividir en tres grups. Dos grups van dur a terme tres setmanes d’entrenament, mentre que el tercer va conformar el de control. Els participants es van avaluar abans i en dues ocasions posteriors. En cada test es va registrar la precisió i la velocitat dels serveis. Dels resultats es destaca la millora tant en precisió com en velocitat dels grups de pràctica. A més a més, el grup d’entrenament diferencial presenta una milloria en la consistència de la precisió, de manera que disminueix l’error variable dels seus assajos. La principal conclusió de l’estudi és que la metodologia de l’entrenament diferencial pot ser una metodologia molt eficaç per a l’aprenentatge del servei en voleibol en poblacions novelles.

Paraules clau: aprenentatge diferencial, aprenentatge motor, servei, variabilitat, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 d'octubre de 2012

Acceptat: 2 de maig de 2013

Publicat: 1 d'octubre de 2013