Anàlisis cronològica de la vida de José María Cagigal i el seu context històric (1928-1983). Assaig d’una història immediata de l’educació física i l’esport

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1997). Análisis cronológico de la vida de José María Cagigal y su contexto histórico (1928-1983). Ensayo de una historia inmediata de la educación física y el deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 84-99.

385Visites

Resum

José María Cagigal va ser un home clau en les estructures ofi-cials de l’esport en l’aparell estatal franquista. Va gaudir de plaer, autonomia i consideració amb ampli reconeixement entre els mitjans de comunicació de masses del país i va mantenir, a més, un notable prestigi internacional en els circuits politicoprofessionals de l’educació física i l’esport en aquest període. Malgrat tot, amb la vinguda de la democràcia a Espanya, la seva estrella va començar a declinar, tot que la seva influència en els fòrums intel·lectuals estrangers es va incrementar. Va ser un personatge que amb la seva tasca quotidiana (intel·lectual teòric home d’acció) va ajudar de forma profunda a canviar les estructures de l’esport i l’educació física en el nostre país i va col·laborar de forma eficaç en el canvi lent i progressiu, però irreversible, de la mentalitat de la gent del seu temps. El present estudi, que abraça l’existència de l’home, estipula tres episodis històrics diferenciats del nostre pretèrit recent: la dictadura, la transició i els inicis de la democràcia. Qualsevol persona estudiada forma part d’un marc sociohistòric i la seva vida transcorre en l’àmbit del context social al qual pertany, ja que no som éssers aïllats i, a més, rebem la influència del nostre entorn a la vegada que nosaltres hi influïm en major o menor mesura. La realització de la biografia personal i intel·lectual de José María Cagigal Gutiérrez (1928-1983), home clau en la transformació de l’educació física i l’esport a Espanya entre 1957 1983, suposa la necessària construcció d’una història immediata d’aquest àmbit socioprofessional en aquest període del nostre país I, per extensió, de l’estranger en raó a la projecció i representativitat del biografiat en els ambients acadèmics i professionals internacionals. Aquest és un projecte històric pendent que cal desenvolupar per entendre el procés de canvi que va patir l’educació física i l’esport a Espanya, d’una concepció arcaica i ideologitzada a una concepció moderna, humanista, integral i independent connectada amb les tendències pedagògiques del moment.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997