Anàlisi d’una comunitat de pràctica en línia de professionals de l’educació física

*Correspondència: Daniel Bores García dboresgarcia@gmail.com

Idioma de l’original Espanyol

388Visites

Resum 

Aquest treball estudia el funcionament d’una comunitat de pràctica en línia de professionals de l’educació física (EF). Durant els cursos 2013/2014 i 2014/2015 quaranta-cinc participants van interactuar en (Re)Produce, una comunitat pertanyent a la plataforma virtual MultiScopic, on es produeixen intercanvis d’experiències, informació, opinions, suggeriments, a partir de la tasca docent de diversos professors en els seus centres educatius de quatre províncies de la geografia espanyola, compartides en la comunitat a través de fotografies, vídeos i narracions textuals. Durant la recerca es va analitzar el funcionament d’aquesta comunitat de pràctica, el coneixement sobre EF que s’hi ha generat des de tres perspectives diferents i la seva capacitat com a mitjà per al desenvolupament professional docent, des de la formació inicial. Sent un treball essencialment qualitatiu, per a la recollida de les dades es van dur a terme entrevistes als participants en els diferents nivells de socialització professional en les successives fases de la recerca; es van elaborar dos diaris de camp per part de l’investigador i es van analitzar els textos produïts pels membres de la comunitat mitjançant diagrames de dispersió, alhora que es van comparar amb el cos teòric existent per a establir diferències i similituds. Es va poder comprovar la dificultat de compartir coneixement i experiències a causa de la dispersió en els diàlegs, que tenen lloc en unes zones de confort per als intervinents, que porta amb si una gran varietat de temes tractats, formes de diàleg i tipus de participació. Es van trobar múltiples barreres i motivacions per a la participació, tant de professionals en formació inicial així com de docents en formació contínua en diferents etapes educatives Aquest treball també va seguir el procés d’assimilació a través de la comunitat virtual d’un nou corrent pedagògic per part d’un participant en aquesta, i va indagar sobre la utilitat potencial d’aquesta plataforma per al desenvolupament professional docent; s’hi van trobar aspectes que s’han de millorar per oferir-la com una eina més efectiva per a aquesta tasca. 

Paraules clau: comunitat de pràctica virtual, desenvolupament professional docent, educació física.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 13 de desembre de 2016