Anàlisi dels indicadors de qualitat en matèria esportiva de les cartes de serveis de les mancomunitats de municipis

Alberto Blázquez Manzano

Sebastián Feu Molina

*Correspondència: Sebastián Feu Molina sfeu@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Blázquez Manzano, A., & Feu Molina, S. (2011). Analysis of Quality Indicators for Sport in the Service Charters of Associations of Municipalities. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 114-126.    https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.12

633Visites

Resumen

L’objectiu de l’estudi va ser analitzar, a través d’un sistema de categories vàlid i fiable, els indicadors de qualitat (n = 83) de les cartes de serveis de les mancomunitats d’Extremadura relacionats amb l’activitat fisicoesportiva. Es va utilitzar una metodologia qualitativa fent una anàlisi de contingut dels compromisos de qualitat. El sistema de categorització de variables es va distribuir en tres dimensions: Objecte (destinataris), Temàtica (aspecte sobre el qual tracta) i Temporalitat (moment en què es mesura l’indicador). Els resultats indiquen que els serveis de dinamització esportiva mancomunada centren els seus esforços a aconseguir resultats de participació dels usuaris a través de l’augment en el nombre d’activitats i en la forma de dur-ho a terme, tenint en consideració la retroalimentació i el màrqueting. El temps emprat més sovint en la mesura dels indicadors és l’anual. Els indicadors relatius a les instal·lacions, recursos econòmics, humans i materials no apareixen recollits en la carta de serveis.

Paraules clau: anàlisi de contingut, carta de serveis, indicadors de qualitat, mancomunitat de municipis.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 d'abril de 2010

Acceptat: 2 de decembre de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011