Anàlisi de Trekorientació® Bosc de Poblet: un esdeveniment esportiu sostenible en el medi natural

Joan Fuster

Estela Inés Farías Torbidoni

Gonzalo Gil

Jordi Seguí Urbaneja

*Correspondència: Joan Fuster Matute jfuster@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Fuster Matute, J., Farias Torbidoni, E. I., Gil, G., & Seguí Urbaneja, J. (2014). Analysis of the Poblet Forest Trekorientació®: a Sustainable Sports Event in the Natural Environment. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 61-71. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.06

396Visites

Resum

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar si la 8a edició de la Trekorientació® Bosc de Poblet pot ser considerada com un esdeveniment esportiu sostenible. Considerem un esdeveniment esportiu sostenible aquell en què l’organització i la pràctica esportiva de si mateixa procuren minimitzar el nivell d’impacte ambiental (sostenibilitat ambiental), i que vetlla per integrar de la manera més equilibrada possible la diversitat dels seus participants (sostenibilitat social interna). Per a l’anàlisi organitzativa, es va recórrer a l’aplicació d’un model d’anàlisi elaborada a partir de la Guia del medi ambient i sostenibilitat aplicats a esports no olímpics: mesures i bones pràctiques ambientals. Per a l’anàlisi de la participació esportiva, es va recórrer a l’aplicació d’una enquesta sobre una mostra representativa de 211 participants. Entre els principals resultats obtinguts cal destacar la consideració de la Trekorientació® Bosc de Poblet com un esdeveniment de caràcter sostenible des dels punts de vista social i ambiental.

Paraules clau: activitats en el medi natural, esport sostenible, grau de satisfacció, motivacions, orientació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 27 de febrer de 2013

Acceptat: 11 de novembre de 2013

Publicat: 1 de gener de 2014