Anàlisi de la integració de l’alumnat immigrant a través de les classes d’Educació Física

Macarena Ruiz-Valdivia

David Molero López-Barajas

María Luisa Zagalaz Sánchez

Javier Cachón Zagalaz

*Correspondència: María Luisa Zagalaz-Sánchez lzagalaz@ujaen.es

Idioma de l’original

Citació

Ruiz-Valdivia, M., Molero-López Barajas, D., Zagalaz-Sánchez, M. L., & Cachón-Zagalaz, J. (2012). Analysis of the Integration of Immigrant Students ThroughPhysical Education Classes. Apunts. Educación Física y Deportes, 108, 26-34.   https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/2).108.03

505Visites

Resum

El treball analitza la integració de l’alumnat immigrant a través de les classes d’Educació Física (EF) utilitzant una mostra de 322 estudiants de segon i tercer cicle de dos centres d’ensenyament d’educació primària (EP) amb edats compreses entre 9 i 14 anys, els quals contesten un qüestionari per obtenir informació de la seva consideració de l’àrea d’EF, existència de problemes discriminatoris, de desigualtat i integració, tant a les classes de la matèria com en altres àrees. Es fa un estudi descriptiu i un altre de relació, en el qual s’han trobat diferències estadístiques significatives (p < ,05) entre el sexe, el nivell educatiu, la procedència dels subjectes de la mostra i les valoracions dels ítems de l’instrument considerat.

Paraules clau: educació física, Immigració, integració, interculturalitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 de maig de 2011

Acceptat: 26 de juliol de 2011

Publicat: 1 d'abril de 2012