Anàlisi de la influència del ritme d’execució en el treball de força-resistència abdominal: encorbades

Narcís Gusi

Juan Pedro Fuentes

Idioma de l’original

Citació

Gusi, N., & Pedro Fuentes, J. (1999). Analysis of the influence of execution rate in abdominal strength-resistance work: bendings. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 58-61.

372Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi és examinar la influència del ritme d’execució de la prova d’encorbades en adolescents. Es van estudiar 67 alumnes de secundària (26 homes i 41 dones) que a l’atzar van efectuar dues proves d’encorbades per a mesurar la seva força-resistència abdominal: a) prova de ritme màxim de repeticions en 30 segons; b) prova de ritme lent estable de 25 repeticions per minut durant un màxim de 3 minuts. Resultats: No es van detectar diferències significatives entre ambdós sexes en el nombre d’encorbades realitzades a ritme estable. En canvi, els homes van executar més encorbades a ritme ràpid en 30 segons que les dones. La relació lineal entre ambdues proves fou molt baixa (rpearson = 0,3 I ; p < 0,05). La prova de concordància de Kendall va detectar diferències molt significatives (p < 0,001) entre l’ordre dels subjectes en funció del resultat obtingut en una prova i l’obtingut en l’altra. Conclusions: 1) La prova d’encorbades efectuades a un ritme lent estable de 25 repeticions per minut mesura característiques físiques diferents a la prova que pretén obtenir el nombre màxim d’encorbades en 30 segons; 2) En cas d’aplicar la prova de ritme ràpid en 30 segons en joves, l’avaluació comparativa entre subjectes (per exemple, percentils) requeriria valors de referència diferenciats per als homes i per a les dones. En canvi, no s’observa aquesta necessitat en la prova a ritme lent estable; 3) El pes, l’altura i l’índex de Massa Corporal dels subjectes no es van relacionar significativament amb el resultat obtingut en cap de les dues proves; 4) El resultat obtingut en una de les proves per un individu no permet predir el que podria obtenir en l’altra.

Paraules clau: avaluació física, entrenament, força, resistència.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999