Anàlisi de la formació universitària en les ciències de l’esport. La seva adequació als perfils professionals

Fernando Amador Ramírez

Idioma de l’original

Citació

Amador Ramírez, F. (1997). Analysis of the university formation in sport sciences. Their education to the professional profile. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 64-75.

398Visites

Resum

Assistim, en els llindars del segle XXI, a un període de canvis estructurals amb la subsegüent aparició de nous models esportius més diversificats, i les respostes en l’educació superior en un món que es transforma han de guiar-se per criteris de pertinença i qualitat. Aquesta societat en transformació requereix una adaptació de la universitat i una adequació de la formació universitària a les expectatives de la demanda social i del mercat laboral. El binomi formació-ocupació ha de portar la correspondència entre la formació requerida pels llocs de treball i la formació aportada pels centres universitaris. El binomi marc curricular-perfil professional ha de portar-nos a una qüestió prèvia: determinar el currículum de cada titulació de manera contextualitzada, si tenim en compte el perfil professional que pretén cada cicle formatiu. Cal que hi hagi una ordenació general del sector que defineixi i reguli de forma clara i precisa l’estatut competencial per a cada títol i professió i cal que es propiciï una adequació entre el currículum i el perfil de les titulacions esportives universitàries i no universitàries.

Paraules clau: ciències de l'esport, formació universitària, formació-ocupació, marc curricular-perfil professional, ordenació de les titulacions, perfils professionals.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997