Anàlisi de contingut de la intervenció de l’entrenador de voleibol en la reunió de preparació per a la competició. Estudi comparatiu d’entrenadors d’equips sèniors masculins i femenins

Isabel Mesquita

Gisela Rosa

António Rosado

M. Perla Moreno Arroyo

Idioma de l’original

345Visites

Resum

El nostre estudi pretén de caracteritzar les intervencions verbals dels entrenadors en les reunions de preparació per a la competició de Voleibol. Els objectius de la investigació van ser: analitzar el contingut de la informació emesa pels entrenadors, en general, i en relació amb l’equip propi i amb el contrari; verificar en quina mesura la informació transmesa pels entrenadors dels equips masculins difereix de la transmesa pels entrenadors dels equips femenins, en general, i en relació amb l’equip propi i amb el contrari.
La mostra va ser constituïda per 17 entrenadors de Voleibol, 9 d’equips masculins i 8 d’equips femenins, que van disputar el campionat nacional sènior, divisió A1, en la temporada esportiva 2002/2003. L’instrument utilitzat per a l’anàlisi de les intervencions verbals va ser una adaptació del SAPCI (Gilbert et al., 1999).
Entre les conclusions extretes destaquem: l’aportació fonamental d’informació tàctica, tot prioritzant la tàctica col·lectiva defensiva quan es refereixen a l’equip propi i la tàctica individual ofensiva quan es refereixen a l’equip contrari; hi ha diferències estadísticament significatives en la categoria d’altres determinants del rendiment esportiu; quan la informació es refereix a l’equip propi hi ha diferències significatives en diverses subcategories d’altres determinants del rendiment esportiu, i tàctica.

Paraules clau: competició, entrenador, intervenció Verbal, reunió, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005