Alguns aspectes teòrics i pràctics en l’elaboració d’enquestes en l’àmbit escolar

Antonio Tinajas Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Tinajas Ruiz, A. (1999). Some theory and practice aspects in the survey elaboration in the school field. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 57-64.

383Visites

Resum

L’enquesta constitueix un dels instruments més importants d’investigació en les ciències socials i és utilitzada freqüentment en l’àmbit de l’educació física. Amb l’objectiu de potenciar la seva utilització pels professionals de l’educació física, s’expliquen d’una manera entenedora els principis teòrics i pràctics bàsics que cal seguir per elaborar una enquesta. Es dedica una atenció especial a la determinació de l’amplitud de la mostra i la seva selecció i a l’elaboració del qüestionari. Per últim, s’apliquen els principis explicats a un cas pràctic consistent en la realització d’una enquesta entre l’alumnat d’educació física d’un institut.

Paraules clau: enquesta, error, fiabilidad, fiabilitat, mostra, mostreig aleatori simple, mostreig aleatori sistemàtic, població, qüestionari.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de abril de 1999