Adolescència i esport: absència de referents femenins en els mitjans per a les adolescents

Eva Gómez-Colell

*Correspondència: Eva Gómez Colell evagcolell@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Gómez-Colell, E. (2015). Adolescence and Sport: Lack of Female Athletes as Role Models in the Spanish Media. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 81-87. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.09

638Visites

Resum

La representació de les dones esportistes en els mitjans de comunicació espanyols continua sent un camp d’estudi poc analitzat en comparació amb l’anàlisi de la presència femenina en els mitjans des d’una perspectiva generalista. El present estudi té com a objectiu reflexionar sobre l’absència de dones esportistes en l’imaginari social, de manera que nenes i adolescents no tenen models referents als quals imitar. Si bé les investigacions sobre la participació de la dona en la informació general sí que tenen en compte les diferents seccions o categories informatives, són pocs els estudis pròpiament dedicats a la imatge que es dóna en els mitjans de comunicació de les esportistes professionals. En els pocs estudis existents es confirma la seva infrarepresentació i l’aposta, cada vegada més freqüent, per les “invitades” (dones objecte, sense més utilitat que la d’acompanyar el protagonista de la informació: l’esportista masculí), desproveint nens i joves de models de referència en els quals fixar-se.

Paraules clau: adolescencia, dones esportistes, mitjans de comunicació, periodistes, referents.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de febrer de 2015

Acceptat: 17 de juliol de 2015

Publicat: 1 d'octubre de 2015