Activitats fisicoesportives al CRAE “Lo Carrilet”

Míriam Segura Meixó

*Correspondència: Míriam Segura Meix miriam.segur@urv.cat

Idioma de l’original

Citació

Segura Meixó, M. (2017). Physical-sports Activities in “Lo Carrilet” Residential Centre for Educational Action. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 64-77. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.04

708Visites

Resum

En aquesta investigació s’analitza la pràctica física i esportiva dels infants i adolescents que viuen en un CRAE (centre residencial d’acció educativa) amb l’objectiu de presentar els beneficis i millores que aquesta genera als nois i noies. Al llarg de la recerca s’obtenen evidències que demostren que la pràctica física ofereix una millora en la seva qualitat de vida, però, al mateix temps, es detecten els punts més febles del procés esportiu: l’elecció de l’activitat, la metodologia emprada, l’excés de competitivitat, l’absència de seguiment de l’evolució de l’infant o adolescent, etc. La finalitat de l’estudi és respondre a les qüestions següents: com es viu l’educació física i l’esport en un centre d’acollida? Quin paper hi juga? Com la veuen els infants i adolescents? ¿Pot l’educació física ajudar a millorar la conducta dels infants i adolescents que viuen en aquests centres? ¿Pot l’educació física ajudar a la seva socialització? En l’estudi participen infants i adolescents del centre (n = 23), tutors (n = 8) i entrenadors i monitors (n = 15) de les activitats esportives extraescolars en què prenen part. Les dades es recullen mitjançant qüestionaris i entrevistes cara a cara. Els resultats de la recerca són compartits amb el CRAE per iniciar noves línies d’actuació i crear un protocol per seleccionar l’activitat esportiva tenint en compte les característiques de l’infant, de l’activitat, de l’entrenador i de l’entorn on es practica.

Paraules clau: activitats físicoesportives, entrenadors, Infants, temps lliure, tutors.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 6 de novembre de 2015

Acceptat: 23 d'agosto de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2017