Activitat electromiogràfica en l’aixecament de banca horitzontal en moviments harmònics i oscil·latoris progressius

Gerard Moras

Julio Tous

César Juan Muñoz

Josep M.ª Padullés

Idioma de l’original

Citació

Moras, G., Tous, J., Muñoz, C. J., & Padullés, J. M. (2005). Electromyographic activity in the horizontal bench press in harmonic and progressive oscillatory movements. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 68-79.

277Visites

Resum

La influència de la stiffness del complex musculotendinós sobre el cicle Estirament Escurçament ens ha suggerit de comparar l’Activitat Electromiogràfica de l’Aixecament de Banca horitzontal Harmònic amb la realització de l’Aixecament de Banca horitzontal Oscil·latori, tots dos a altes velocitats d’execució i amb diferents càrregues. Disset subjectes barons (edat 22,9±0,8 anys, pes 75,0±9,4 kg, talla 179±6,5 cm, 1 RM = 110±10,6 kg), tots ells experimentats en el treball sistematitzat amb pesos, van acceptar participar en aquest estudi. Els resultats mostren diferències en el temps de realització d’una repetició i desplaçament de la barra entre Aixecament de Banca Harmònic i Aixecament de Banca Oscil·latori, en la major part d’enregistraments. Igualment, l’Aixecament de Banca Oscil·latori presenta menor activitat electromiogràfica, encara que no es troben diferències significatives per a cada sol·licitació de càrrega ni entre elles. En el total dels enregistraments s’hi aprecien diferències significatives entre les sol·licitacions de la Porció Clavicular i la Porció Esternocostal en l’Aixecament de Banca Harmònic en el total d’una repetició i en comparar les dues fases de cada moviment (concèntrica i excèntrica).  Tanmateix, en l’Aixecament de Banca Oscil·latori es troben diferències significatives entre les sol·licitacions de la fase excèntrica i concèntrica de la PC i PE, però no en el total d’una repetició. Els valors de desplaçament, temps i EMG demostren que l’aixecament de banca harmònic i l’aixecament de banca oscil·latori són exercicis que semblen requerir una diferent sol·licitació de les estructures del complex musculotendinós amb un possible major compromís en l’aixecament de banca oscil·latori del teixit no contràctil.

Paraules clau: aixecament de banca, cicle d’estirament escurçament, electromiografía, mètode oscil·latori progressiu, pectoral major.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005